tisdag 5 februari 2013

Valberedningen söker poster inför årsmötet

Valberedningen söker inför årsmötet förslag på lämpliga kandidater till materialförvaltare och sekreterare.

Materialförvaltare för en tid av 2 år. I klubbens stadgar står följande: Materialförvaltaren åligger särskilt att handha och vårda klubbens material i form av kanoter, paddlar och annan lös utrustning och föreslå nyinköp, till styrelsen framlägga förslag om underhållsåtgärder för de fasta anläggningarna (byggnader och bryggor) upprätta städlista och kontrollera städningen, om städningen ej är ordnad på annat sätt, anvisa förvaringsplats för kanoter, paddlar och annan personlig utrustning och tillse att märkning av ägodelar och utrustning regelmässigt sker, tillhandahålla och utlämna till berättigade medlemmar nycklar till föreningens lokaler.

Sekreterare för en tid av 1 år (fyllnadsval). I klubbens stadgar står följande: Sekreteraren åligger särskilt att i samråd med ordföranden sätta samman dagordning och kalla till styrelsemöte och årsmöte, föra protokoll vid allmänna möten och styrelsens sammanträden, sköta klubbens korrespondens, vårda och utveckla klubbens korrespondensarkiv, klipparkiv, bildarkiv och bibliotek, föra fullständig medlemsmatrikel, tillhandahålla medlemmarna stadgar och ordningsregler.

Känner du att du är lämplig för något av uppdragen eller vill du tipsa om någon som du anser är det så hör av dig till:
Pär-Anders, mail: pa.aronsson[at]gmail.com eller Alexandra, mail: nielsenalexandra[at]hotmail.com

Inga kommentarer: